Disclaimer

Deze website is niet meer dan een hulpmiddel, hoe waardevol dat ook mag zijn.

Deze website kan ook, voor uw gebruiksgemak en louter ter informatie, links naar externe websites bevatten waarover treinbestuurder.be niet noodzakelijk zeggenschap heeft en waarvoor ze alle aansprakelijkheid afwijzen, ook al hebben we de link zelf aangemaakt of aanvaard.

Treinbestuurder.be vestigt er uw aandacht op dat zij in geen geval, behalve in geval van opzettelijke fout van een van haar organen, en op geen enkele manier, aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan.

Treinbestuurder.be kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt.

Treinbestuurder.be kan, ten slotte, evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor onderbrekingen, van welke aard ook, of voor schade die daaruit zou voortvloeien.

Treinbestuurder.be verbied aan elke bezoeker van deze site de teksten, tekeningen, foto's, modellen, grafieken, logo's, handelsbenamingen, en andere bestanddelen die op deze site voorkomen, te gebruiken, te reproduceren, te displayen, te vertonen, te verwijderen, enz., ook gedeeltelijk of in herwerkte vorm, en ongeacht of dit elektronisch, mechanisch dan wel op welke andere wijze ook gebeurt, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van treinbestuurder.be.